Procés de reclamació de emoluments a l’Agència tributària

La jubilacio i la cotització a les mutualitats laborals

 JUBILACIÓ I LES APORTACIONS A LA MUTUALITAT LABORAL DE BANCA

Després de resoldre pel Tribunal Econòmic Administratiu Central en unificació de doctrina el supòsit plantejat per als empleats de Telefónica quant a l’efecte en la seva pensió de jubilació de les quantitats aportades a la seva mutualitat laboral, s’obre la possibilitat d’aplicar aquesta doctrina al cas de banca .

– Què es vol soliciar?:

Durant el temps en què es van fer aportacions pels treballadors a la Mutualitat Laboral de Banca per contingència de jubilació com a règim substitutori o complementari de la Seguretat Social, hi va haver períodes en què aquestes aportacions van ser objecte de deducció de la base imposable de l’IRPF i altres períodes en els quals no van ser deduïbles de la base imposable (abans del 01/01/1979), perquè normativament no estava previst.

Per compensar aquesta situació el que preveu la norma, la disposició transitòria segona de la Llei 35/2006, és que no se sumin a la base imposable de l’IRPF com a rendiments del treball les quantitats que fossin objecte d’aportació a la Mutualitat Laboral de Banca, si no van poder deduir en el seu moment, ni es poden deduir ara es produiria una situació de doble tributació.

Per a determinar quanta part de la pensió que es percep avui és conseqüència d’aquestes aportacions a la Mutualitat Laboral de Banca, si no poden fer-se càlculs correctes, es parteix que suposen el 25% de la pensió.

Per això cal demanar a la AEAT que ens torni la quantitat que correspongui dels últims 4 exercicis fiscals (2014, 2015, 2016, 2017), d’haver tingut en compte com a rendiment del treball únicament el 75% de la pensió percebuda i no el 100%, o haver tingut en compte les aportacions a la Mutualitat Laboral de Banca que no van poder deduir de la base imposable.

Què diu el text de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. IRPF?

Disposició transitòria segona. Règim transitori aplicable a les mutualitats de previsió social.

1. Les prestacions per jubilació i invalidesa derivades de contractes d’assegurança concertats amb mutualitats de previsió social les aportacions, realitzades amb anterioritat a 1 de gener de 1999, hagin estat objecte de minoració almenys en part a la base imposable, s’han d’integrar en la base imposable de l’impost en concepte de rendiments del treball.

2. La integració es farà en la mesura que la quantia percebuda excedeixi de les aportacions realitzades a la mutualitat que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l’impost d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, per tant, hagin tributat prèviament,

3. Si no es pot acreditar la quantia de les aportacions que no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable, s’integrarà el 75% de les prestacions per jubilació o invalidesa percebuts.

– Quins documents cal recopilar?:

Informe de vida laboral: que se sol·licita en la Tresoreria General de la Seguretat Social, si bé ja no es lliura directament en finestreta, sinó que cal demanar-telefònicament per a la seva remissió al domicili per correu postal, o a través de la pàgina web, per seva remissió per correu postal o per a baixar directa.

Certificat de cotitzacions a la Mutualitat Laboral de Banca que se sol·licita mitjançant escrit amb segell de registre o correu electrònic a l’entitat bancària en què va acabar la nostra relació laboral.

– Què escrit cal presentar?:

A l’AEAT: Escrit de sol·licitud de regularització dels 4 últims exercicis fiscals, acompanyant l’informe de vida laboral i el certificat de l’empresa en què consten les cotitzacions a la Mutualitat Laboral de Banca

Document de la resolució del TEAC: