Informació reclamació mutualitats

PRESCRIPCIÓ RECLAMACIÓ ANYS PASSATS

Consultada Hisenda ens informa que les reclamacions per ingressos indeguts prescriuen als quatre anys, des del dia en què efectuem la declaració de renda sobre la qual volem reclamar o, en tot cas, als quatre anys de la fi de la campanya de renda del dit any. És a dir, les reclamacions sobre l’exercici 2014, la declaració es va efectuar en 2015, resultarien prescrites en data 25 de Juny si la declaració va resultar en el seu dia a ingressar o el 30 de juny si el resultat va ser a retornar.

RECLAMACIONS

Com que s’estan denegant reclamacions per part d’algunes delegacions d’Hisenda adduint falta d’informació, mentre que altres l’aproven amb la mateixa documentació, ens sembla oportú comentar-vos la possibilitat que si es van a reclamar diversos anys, es procedeixi a demanar la regularització d’un sol d’aquests períodes (el més antic), a fi d’analitzar i tractar d’esmenar les deficiències que assenyali Hisenda, en el cas que el seu dictamen sigui negatiu disposarem de més temps per localitzar documentació complementària dels períodes posteriors. En cas que Hisenda atengui positivament la nostra reclamació, a continuació podem reclamar la resta dels períodes pendents.

REPETIM: ÉS UNA POSSIBILITAT, la DECISIÓ ÉS PERSONAL

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN HISENDA

Segons la Delegació on es presenti estan reclamant diversa documentació complementària (a més de l’escrit de reclamació), que us detallem per la vostra informació:

  • Certificats dels anys que es reclamin, que ens remet anualment la Seguretat Social indicant els abonaments anuals que ens ha fet
  • Model 100 de la declaració d’Hisenda corresponent a aquests anys
  • Certificat / s de la / es empresa / es en què hem treballat
  • Informe de vida laboral
  • Certificat compte bancari per abonar