El Banc de Sabadell pacta amb la CGT la implantació immediata d’un registre de la jornada i de les hores extraordinàries realitzades per a tota la plantilla del banc

El 22 d’abril de 2015, el Banc de Sabadell va acceptar la demanda de CGT en el conflicte col·lectiu plantejat davant l’Audiència Nacional, pactant amb el nostre sindicat la implantació immediata d’un registre de la jornada i de les hores extraordinàries realitzades per a tota la plantilla del banc. En el mateix es compromet a comunicar als sindicats el còmput d’hores extrardinarias realitzades d’acord a la legislació vigent. A aquest acord es va adherir CCOO, no compareixent la resta de sindicats.

El registre de la jornada i de les hores extres realitzades acordat que, insistir, afecta a tota la plantilla del banc: personal directiu, comercial, tècnic, administratiu i de serveis generals, es portarà a terme dia a dia i es totalitzarà per períodes mensuals, lliurant còpia del resum al treballador o treballadora.

Les hores extraordinàries realitzades haurien de compensar-se en un període màxim de quatre mesos des de la seva realització o retribuir-se amb un increment del 75 % sobre el seu valor establert.

La prestació de treball en hores extraordinàries serà voluntària, i conscients de la greu situació d’atur existent i amb l’objectiu d’afavorir la creació d’ocupació, s’acorda en reduir-les al mínim indispensable: períodes punta de producció, absències imprevistas, reparació de sinistres o danys extraordinari i urgents i circumstàncies de caràcter estructural, sempre que no càpiga la utilització de les diferents modalitats de contractació temporal vigents.

La Direcció del banc es compromet a informar a la representació sindical del còmput d’hores extres realitzades d’acord a la legislació vigent: Mensualment: còpia dels resums mensuals de registre diari d’hores extraordinàries realitzat per cada treballador o treballadora ( Disposició Addicional 3ª, RD 1561/1995). Trimestralment: nombre d’hores extraordinàries realitzades, especificant les causes, distribuïdes per seccions (centres de treball) i les mesures adoptades per l’empresa per a garantir que s’han portat a terme voluntàriament en tot cas i per a reduir progressivament la seva realització (art. 20.5 Conveni Col·lectiu i art. 35.4 de. ET).

L’acordat ens sembla un gran avanç en les condicions laborals del personal de banc Sabadell, on l’empresa es negava a registrar la jornada diària i hores extres realitzades, no comunicant aquestes últimes a la representació de la plantilla. Ara quedarà en evidència la manca de plantilla que existeix en el banc per a abordar la càrrega de treball real que suportem.

Animem a tot el personal a complir l’acordat, a compensar els excessos de jornada realitzats amb el que aconseguirem defensar els nostres actuals llocs de treball i ajudarem a crear-ne de nous: objectius prioritaris en una societat amb mes de cinc milions de persones en atur.

Des de CGT ens posem a la disposició de tot el personal que es trobi amb problemes a l’hora de portar a terme l’acord al que hem arribat amb la Direcció del banc, que és d’obligat compliment per a les parts, vetllant l’Audiència Nacional per la seva necessària implantació i desenvolupament.

Han estat dos anys de treball per part de CGT que desemboquen, sens dubte, en un gran triomf per als i les treballadores de Banc Sabadell i que esperem, en breu, afecti a tot el sector bancari.

PARTICIPA AMB CGT, EL SINDICAT QUE DEFENSA ELS TEUS INTERESSOS

Secció Sindical Estatal CGT Banc de Sabadell